1915

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Januari 1915.
Nederlander gesneuveld.
De oudste zoon van den heer C. P. W. Kriens, directeur van het Haarlemsch Muziekkorps, is 13 December gesneuveld. Martinus C. E. Kriens was 38 jaar en woonde als musicus te Parijs. Hij had zich als Franschman laten naturaliseeren en als vrijwilliger in het Fransche leger dienst genomen. Als kapelmeester en musicus had de heer Kriens een goeden naam verworven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Januari 1915.
Een Jubilee in den Oranjeboom.
Dommelen.
Verleden Zaterdag 2 Januari was het feest voor het personeel der brouwerij van 3-8-1915 den Heer W. C. Snieders alhier. Het was n.l. 25 jaar geleden, dat Jan Staals bij zijn patroon in dienst trad. Overbekend is, dat hij steeds in alle opzichten de belangen van zijn patroon behartigde en ook tegenover de klanten altijd even vriendelijk en voorkomend was, zoodat iedereen gaarne van hem bediend werd. Hij heeft in die 25 jaren heel wat dorstige kelen gelaafd. Bij deze gelegenheid bood de Heer Snieders zijn personeel een feestdag aan ten huize van den Jubilaris. Gul werd er getrakteerd en plezierig de dag doorgebracht. Dat de Heer Snieders de diensten van zijn knecht op hoogen prijs wist te stellen, bewees het mooie cadeau, dat hij hem bij deze gelegenheid aanbood. Ook zijn medearbeiders op de brouwerij gaven van hunne belangstelling blijk door hem een stoffelijk bewijs van sympathie aan te bieden.
Een bewijs, dat de verstandhouding tusschen patroon en werklieden en ook bij dezen onderling op de bierbrouwerij "De Oranjeboom" niets te wenschen overlaat. Moge het zoo nog tal van jaren blijven en de jubilaris nog veel tonnetjes aan den man brengen.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 Januari 1915.
Valkenswaard. Terwijl Dinsdagavond de Heer A. Beeks bij den smid Ant. Bots binnen was en zijn rijwiel met licht op buiten had laten staan, bemerkte hij eensklaps dat het licht verdwenen was. Naar buiten gaande bleek de fiets verdwenen. Er werd in alle richtingen getelefoneerd en aangifte bij de Rijkspolitie gedaan, doch tot heden vruchteloos. Dat is nu binnen eenige weken het vijfde rijwiel dat wordt gestolen, zonder dat er een haan naar kraait. Fietsers weest op uw hoede.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 Januari 1915.
Valkenswaard. Dagelijks komen er nog dienstplichtige Belgen in grooten getale de grenzen over, welke zich over Holland naar Engeland begeven, om zich verder bij hun leger te voegen. Zoo passeerden eergisteren weer minstens honderd personen onze gemeente, meerendeels uit den omtrek van Scherpenheuvel.

Meierijsche Courant, Woensdag 17 Februari 1915.
Borkel en Schaft. Door onbekende oorzaak brak er Dinsdagmorgen brand uit in het woonhuis van Jac. Jaspers op de achterste brug. Het geheele pand werd een prooi der vlammen. Dank zij de krachtige medewerking der militairen werd de inboedel grootendeels gered, doch de fourage benevens een kalf werd een prooi van het woedende element. Het huis alsmede vee en inboedel was verzekerd bij de brandassurantie van den boerenbond.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Maart 1915.
Borkel en Schaft. Tot gemeenteveldwachter alhier is benoemd de heer G. Aarts uit Liessel gem. Deurne. Den heer Aarts bij deze van harte gefeliciteerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Maart 1915.
Dommelen. Donderdag 18 Febr. werden alhier de gemeenteweiden verpacht, doch moesten ten gevolge van te geringe concurrentie worden opgehouden. De Raad besloot dadelijk tot inscharen met het gevolg, dat in minder dan een week tijd meer dan het noodige aantal runderen werd aangeboden. De Dommelsche gemeente weide heeft dus weer haar oude roem gehandhaafd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 maart 1915.
Rijwielpad Stratum – Valkenswaard. Aan den aannemer van den Rijksweg Best – Belgische grens, de heer Emile Barette te Eindhoven, is door het ministerie van Waterstaat opgedragen het maken van een klinker Rijwielpad en vernieuwing van een gedeelte keiweg welke door klinker vervangen wordt onder de gemeenten Stratum en Valkenswaard. Met de werkzaamheden is reeds begonnen.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Maart 1915.
Valkenswaard. Op de mooie cementen wielerbaan Vitesse, de eenige van dat soort in den omtrek, wordt Zondag 28 Maart het seizoen geopend met een 50 K.M. wedstrijd. Zooals verleden jaar zal ook thans de wedstrijd wel weer groote belangstelling trekken, daar de onderneming voor een aantal rijders, Belgen en Hollanders zal zorgen, die op renners gebied hun sporen verdiend hebben.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Maart 1915.
Valkenswaard. 16 Maart. Uithoofde van zijne zwakke gezondheid en met het oog op zijnen hoogen leeftijd zijn den HoogEerw. heer B. Kemps, Deken van Valkenswaard en Pastoor te Heeze, de H. H. Sacramenten toegediend. De HoogEerw. heer Kemps is de oudste deken in jaren van het Bisdom.

Meierijsche Courant, Donderdag 1 April 1915.
Valkenswaard. 30 Maart. Met blijdschap ontvingen wij het bericht dat onze algemeen beminde Eerwaarde heer pastoor benoemd is tot deken in het dekenaat Valkenswaard. Het Valkenswaardsch Muziekkorps bracht den sympathieken herder ’s avonds een serenade. De president, de heer Adrianus Jaspers, vertolkte de algemeene gevoelens van blijdschap en innige deelname in het groote geluk, dat onzen Z.Eerw. heer pastoor te beurt viel. Zichtbaar geroerd dankte de jubilaris voor de gelukwenschen zijner beminde parochianen en sprak de hoop uit, dat God hem kracht schenke om nog lange jaren zijne diensten te wijden aan het zieleheil dergenen, die hem zoo na aan ’t harte liggen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 April 1915.
Borkel en Schaft. Nu de winterlessen van de landbouwcursus zijn geëindigd zal weleer bij het aanstaande seizoen eene boerinnen-cursus worden geopend. Ongetwijfeld zullen een groot aantal boerinnen van deze nuttige gelegenheid willen profiteeren om zich beter in hun stand te bekwamen. Een woord van lof aan den heer van der Heiden hoofd der school en landbouwleeraar alhier die zich geen moeite ontziet onze boeren met zijn kundig advies bij te staan. Door de leeraren van den landbouwcursus werd dan ook uit dank en erkentelijkheid den heer van der Heiden een welverdiend fraai geschenk aangeboden. ’t Behoeft geen betoog dat onze landbouwers trots zijn zulk een kundig leeraar in hun midden te hebben.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 April 1915.
Borkel en Schaft. Smokkelen. Dat het smokkelen alhier aan de grens niettegenstaande de strenge bewaking der militairen en ambtenaren op groote schaal wordt doorgezet bewijst, dat er dagelijks een groote kwantum meel petroleum en andere artikelen worden aangehouden. Daar vele smokkelaars geen gevolg geven aan ’t halt werda hoort men menigmaal geweerschoten knallen waarbij een tweetal personen uit Neerpelt en Achel in de beenen werden getroffen.

Op de Kluis.

De bezetting op de kluis blijft nog steeds gehandhaafd en wel heden door een 12-tal Duitsche landstormers. Deze week zijn in Achel 150 Uhlanen ingekwartierd die even als hun voorgangers die naar het oostelijk front zijn vertrokken, rust komen genieten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 April 1915.
Valkenswaard. Het Nederlandsch tooneel had alhier met de opvoering van Genoveva van Brabant een zoo buitengewoon succes, dat om te voldoen aan het algemeen uitgedrukt verlangen, morgen Zondagavond nogmaals een voorstelling zal worden gegeven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 Mei 1915.
Valkenswaard. Gouden Bruiloft. a.s Zaterdag zal het echtpaar Driessen den dag herdenken waarop zij voor 50 jaren in het huwelijk traden. Zeker zal die dag niet ongemerkt voorbij gaan, daar reeds voorbereidselen zijn gemaakt om dat feest luisterrijk te vieren. Beide oudjes zijn nog frisch en gezond.

Meierijsche Courant, Donderdag 6 Mei 1915.
Valkenswaard. Toen gisteren J. v/d Boogaert, alhier met nog eenige jongens door de velden liep ontdekten zij een ree. Het dier werd door hen gevangen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 Mei 1915.
Valkenswaard. Bijenteelt. Woensdagavond hield de heer L. van Giersbergen, leeraar in bijenteelt te Wageningen, zijne reeds aangekondigde lezing voor den bijenbond van Valkenswaard en omstreken in het café van den heer H. W. Mollen alhier. Hoewel laat in het seizoen was de opkomst buitengewoon, ongeveer 50 personen vulden de zaal, waarvoor de heer van Giersbergen dan ook zijnen dank betuigde. Hij had voor deze gelegenheid tot onderwerp gekozen: het zwermen en rooven der bijen. …

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Mei 1915.
Valkenswaard. Gouden Bruiloft. Zaterdag vierden de echtelieden Petrus Driessen en Goverdina van Veldhoven hun gouden huwelijksfeest. ’s Morgens werd het gouden bruiloftspaar met kinderen en verdere familieleden per rijtuig ter kerke gebracht tot bijwoning der plechtige H. Mis, ter hunner intentie opgedragen. Daarna keerde men eveneens per rijtuig naar hunne feestelijk versierde woning in de buurtschap Zeelberg terug, waar de dag verder in feestelijke stemming werd doorgebracht. In den namiddag werd den jubilarissen achtereenvolgens eene serenade gebracht door de zangvereeniging "De Volharding", door de muziek "Uitspanning na Arbeid" en door "Valkenswaardsch Muziekcorps". Dat de beide nog krasse oudjes zich nog menig jaar in gelukkig samenzijn mogen verheugen is aller oprechte wensch.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Mei 1915.
Valkenswaard. Smokkelen. Nu den smokkelhandel in petroleum begint af te nemen, neemt die in tarwebloem weer toe; geheele partijen worden den laatsten tijd aangehouden. Ook benzine begint aftrek te krijgen; althans in één der laatste nachten wist onze waakzame landweergrenswacht, even buiten Valkenswaard, 12 bussen of 120 liter benzine in beslag te nemen, die men poogde naar België uit te voeren.
Naar beweerd wordt zou de infanterie te Leenderstrijp in denzelfden nacht eveneens 12 bussen of 120 liter benzine hebben aangehouden.

Hinderwet. Bij den rijwielhandelaar H. L. werden ruim 200 liter benzine door de maréchaussée in beslag genomen ingevolge de Hinderwet. Den dag te voren had L. nog 360 liter ingeslagen, doch de rest gelukkig al verkocht. Oppassen is in dezen tijd de boodschap.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 Mei 1915.
Valkenswaard. Den grossier W. Fr., wiens zaak reeds geruimen tijd is gesloten voor alle artikelen, waarvan de uitvoer verboden is, is thans door het militair gezag het verblijf in het in staat van beleg verklaarde gebied ontzegd. De winkel van A. v. V. is thans ook gesloten.
- Zaterdag werd een verlofhouder door de maréchaussée bekeurd wegens het in voorraad hebben van sterken drank zonder voorzien te zijn van eene "Vergunning" ingevolge de drankwet.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Mei 1915.
Borkel en Schaft. 20 Mei. In deze gemeente is het gevreesde mond- en klauwzweer uitgebroken. Zes stallen werden heden reeds besmet gevonden. De noodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 Mei 1915.
Borkel en Schaft. De alhier heerschende besmettelijke ziekte mond- en klauwzeer heeft zich heden tot een 12-tal stallen uitgebreid, ongeveer 60 koeien en ruim 100 schapen alsmede vele varkens en geiten zijn afgemaakt. Dank de strenge maatregelen heerscht de ziekte slechts in eene wijk of buurt der gemeente. De coöp. roomboterfabriek is stop gezet hetwelk eene enorme schade is voor de landbouwers daar dagelijks ruim 3000 kilo melk aan de fabriek werd geleverd.
-Dinsdag herdacht onze eerwaarde Herder zijn 40-jarig priesterjubileum. Tot dankzegging werd dien dag een plechtige H. Mis opgedragen. Wegens tijdsomstandigheden had geen uiterlijk feestbetoon plaats.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Mei 1915.
Valkenswaard. Heden werd alhier in het café van den Heer M. Kievits-Moonen een Kruisboogschuttersgezelschap opgericht onder den naam Rozenjacht. Wij wenschen het gezelschap groote bloei en veel succes.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 Juni 1915.
Valkenswaard. De diefstal van 2000 gulden. Men schijnt de daders van dezen belangrijken diefstal nog maar niet op het spoor te zijn. Meldden wij vroeger reeds, dat verschillende personen in verhoor waren genomen, thans heeft ook H. v.d. B., bij wien de diefstal werd gepleegd, alsook zijne dochter (v.d. B. is weduwnaar) een streng verhoor ondergaan. Doch alles, voor zoover ons bekend, nog zonder eenig resultaat.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 Juni 1915.
Valkenswaard. Zonder dak. In den loop van het vorig jaar, nam F. v. O. aan den Leenderweg zijn zwager met gezin bij zich in. De vrouwen waren immers gezusters. De goede verstandhouding was echter van korten duur. Dra droeg v. O. de meubels van zijn zwager naar buiten en ontzegde het gezin de woning. Sindsdien is dit dakloos. Eerst hebben de meubels eenigen tijd aan den Leenderweg gelegen, werden, na een vergeefsche reis naar Heeze te hebben gemaakt, aan den Rijksweg op Eindhoven gedeponeerd en liggen thans sedert eenige dagen op de publieke straat nabij de woning van den Burgemeester.
Is de woningnood nu zoo hoog gestegen? Of ……? Hoe ook, ´t is in allen gevalle diep treurig voor het betrokken gezin. Zulke toestanden, en dat in de 20e eeuw!

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 Juni 1915.
Borkel en Schaft. Koesterde men alhier de vorige week de vleiende hoop dat het mond- en klauwzweer geheel zoude geweken zijn, thans is men in zijn beste verwachtingen teleurgesteld daar Zaterdag wederom een geval is geconstateerd. Daar de boterfabriek sedert een 4-tal weken buiten werking is gesteld, zijn de veehouders overgegaan tot de ouderwetsche manier van boter bereiden. Na kundig advies zijn ook eenige boeren overgegaan tot de kaasbereiding en hebben naar men zegt met het beste resultaat eene flinke kwantum geproduceerd.
- Tot onderwijzeres in nuttige handwerken alhier is benoemd Mej. C. Lodewijks uit Westerhoven
- Ook aan de grens van hier naar Achel hebben de Duitschers hun posten versterkt. Daar een Duitsch commandant en eenige manschappen hun intrek hebben genomen in het spoorwegwachtershuis, een paar honderd meter over de grens van uit België is alhier weinig verkeer, enkel vrouwen daar aan mannen veelal de doorgang wordt geweigerd. De bezetting op de kluis blijft nog steeds gehandhaafd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 Juni 1915.
Valkenswaard. De R. K. Kiesvereeniging "Gemeentebelang" heeft tot kandidaten gekozen voor de aanstaande gemeente-raadsverkiezing, de heeren: Jac. Bots, H. Hoekx, Th. A. Smets en J. van Tongeren. Aftredende leden van den raad zijn de heeren: A. van Best, G. J. Berends, W. Fransen en Th. A. Smets.

Meierijsche Courant, Donderdag 1 Juli 1915.
Borkel en Schaft. Bij enkele candidaatstelling werden tot leden van den gemeenteraad herbenoemd de aftredende leden de heeren Aarts Joh. Hz., Baken Th. en Tegenbosch Fr.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Juli 1915.
Dommelen. 2 Juli. Bij enkele candidaatstelling zijn verleden Dinsdag 29 Juni als leden van den Raad gekozen de heeren P. F. Coppens, N. Gyrath, aftredende leden. Wij feliciteeren die heeren van harte en hopen dat ze nog vele jaren de belangen der gemeente mogen behartigen.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 Juli 1915.
Valkenswaard. Heden nacht sloeg de bliksem tijdens een onweder dat zich boven onze gemeente ontlastte in de schoorsteenen van de huizing van den Heer P. Gijrath. Op de slaapkamers boven terecht komende zocht hij weder een uitweg, gelukkig zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken. In het huis ernaast van de Dames Gijrath werd eenige schade aangericht.
- Een zeldzaam geval deed zich gisteren alhier voor. De landbouwer D. was bezig onder het grazende vee in de weide de grasbossen welke door het vee niet meer gewild worden, af te maaien. Eensklaps voelt hij iets onder de zeis, en ziet welkeen verwondering. Hij maaide een haas over een groot deel der huid het haar van den rug af; zonder echter eenig ander letsel toe te brengen. Het haasje bleef rustig de handelingen van zijn nieuwen meester afwachten. Voorwaar wel een zeldzaamheid.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 Juli 1915.
Borkel en Schaft. De Duitschers worden ook hier aan de grens steeds strenger in hun optreden, en trachten zooveel mogelijk het overschrijden der Hollandsch- Belgische grens te beletten. Duitsche soldaten, allen Beieren en Saksers zijn bezig van af Caulille in de richting ten noorden van het station Lille St. Hubert en de groote Heide gemeente Neerpelt en verder in de richting Zinkfabriek palen te plaatsen ter hoogte van 2½ meter waaraan draden staaldraad worden bevestigd. Dat dergelijke afrastering zeer ten ongerieve der boeren strekt is te begrijpen. Bij den een loopt ze midden door zijn tuin, bij een ander over zijn erf, zoodat hij slechts langs groote omwegen zijn dichtst bijgelegen gronden kan bereiken. Het spoorweg-wachtershuis, aan de grens van Schaft naar Achel, is veranderd in een Duitschen wachtpost. De wachter Stevens heeft zijn huis moeten verlaten even als alle andere wachters in België.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Juli 1915.
Valkenswaard. Bij de gisteren gehouden stemming voor vier leden van den gemeenteraad werden uitgebracht 553 geldige stemmen. Hiervan behaalden:
Berends (aftr.) 123, Bots 358, Fransen (aftr.) 111, Hoekx 347, A. van Best (aftr.) 264, Van Lindt 168, Van Tongeren 212, Smets (aftr.) 323.
Gekozen zijn dus de heeren Bots, Hoekx en Smets. Herstemming zal plaats hebben tusschen de heeren A. van Best en Van Tongeren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Juli 1915.
Valkenswaard. 19 Juli. Gisteren werd door de Marechaussée procesverbaal opgemaakt tegen den caféhouder P. v. G. alhier wegens sterke dranken schenken zonder vergunning. Men zij gewaarschuwd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Juli 1915.
Borkel en Schaft. Hoewel na veel moeielijkheden, mocht evenwel Vrijdag namiddag een jeugelig persoon van 17 a 18 jaar het genoegen smaken veilig de grens over te steken. Alhier gearriveerd wendde hij zich tot verschillende boeren en met een bedeesd gelaat smeekte hij om een weinig petroleum. Dit werd hem echter geweigerd. Weg was toen al zijne bedeesdheid en met een gram toonend gelaat en zijne fijne opvoeding ten toon spreidende verliet hij het erf. Bij iemand evenwel had hij door de kier der deur iets van zijn gading bemerkt en toen hij zich veilig achtte wist hij een zakje meel van ongeveer 25 kilo te kapen. Vliegensvlug baande hij zich een weg met zijn vrachtje op de schouders door rogge en havervelden, door slooten en hagen en stapte in de wetering der Paters Trappisten veilig over de grens. Jammer dat de diefstal eenige oogenblikken te laat werd ontdekt en de dief niet loon naar werken heeft ontvangen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 Juli 1915.
Valkenswaard. De Bloemendag ten bate van Herwonnen Levenskracht heeft alhier de som van f 130 opgebracht.
- De meeste onzer inwoners zijn thans in het bezit van de brood- of meelkaarten. De prijs van het brood is 36 ct. per brood van 2 Kilo gewicht; terwijl het meel kost 8 cent per ½ kilogram. Een groot voordeel dus is hiermede gepaard hetwelk zeer ten goede aan onze arbeiders-bevolking komt.
- Naar wij vernemen zullen de slagers voorloopig geene varkens meer van de regeering kunnen verkrijgen. Het is te vreezen dat de prijzen van spek en vleesch nu zeer zullen stijgen, zoodat het voor den arbeider bijna niet te koopen zal zijn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Juli 1915.
Valkenswaard. Smokkelaars. 26 Juli. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd door twee onzer Landweermannen een groote bende Belgische smokkelaars in de Leenderheide nabij den windmolen aangehouden. Onze landweermannen opgesteld zijnde, zagen een persoon aankomen, doch daar zij de slimme streken der smokkelaars kennen lieten zij hem vrij passeeren. De man, meenend dat de baan vrij was, gaf een teeken door het aansteken van een lucifer aan zijn pijp, waarop de bende volgde. Nader bij onze landweermannen gekomen werd hun het ‘halt’ toegeroepen. De bende bestaande uit 15 smokkelaars met zich voerende 43 kannen petroleum inhoudende 430 Liter wierpen alles weg en vluchtten het hout in. Door onze soldaten achtervolgd met salvo’s geweerschoten kwamen zij spoedig te voorschijn; waarna hunne passen werden overgeschreven. Twee van hen hadden geen papieren en werden in Leende op het raadhuis ondergebracht. Gisteren werden zij nadat zij hunne namen aan den EdelAchtb. Heer Burgemeester hadden bekend gemaakt op vrije voeten gesteld. Een woord van lof aan onze landweermannen voor hunne goede vangst is zeker niet misplaatst.
- In ons vorig nummer is abusievelijk gemeld dat de prijs p. brood van 2 Kilo gewicht was 36 cent. Dit moet zijn 24 cent per brood van 2 Kilo, daar 36 cent de prijs was van het brood van vroeger.
- 26 Juli. Gisteren gaf de staf van het 3de Eskadron Huzaren alhier een concert op de kiosk. Door het mooie weder aangelokt werd door zeer velen gebruik gemaakt om van de prachtige muziek te genieten. De verschillende nummers werden onder leiding van den talentvollen kapelmeester zeer verdienstelijk uitgevoerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Juli 1915.
Borkel en Schaft. Een ontvluchte Rus. Zaterdag werd alhier door de Hollandsche wachten aangehouden een Rus, in burgercostuum. Volgens zijne verklaring was hij in de Masoerische meren door de Duitschers krijgsgevangen gemaakt en moest in de Argonnen loopgraven maken. Na zijne ontvluchting had hij 13 dagen gezworven om de Nederlandsche grens te bereiken. Alhier werd hem eten en onderkomen verschaft waarna hij verder zijn reis voortzette naar Rotterdam. Het was moeilijk met hem in debat te treden doch toen een pianist de melodieën van het Russisch volkslied deed hooren sprong hij van zijn stoel en riep "Ruski, Ruski!".

Meierijsche Courant, Zaterdag 31 Juli 1915.
Valkenswaard. De Heer Jacq. Hoeks is schitterend geslaagd voor het eindexamen H. B. S. bij de Jesuieten te Nijmegen. Den geslaagde en zijne geachte familie van harte proficiat.
- Zondag 1 Augustus zal de harmonie Valkenswaards Muziekskorps eene uitvoering geven. Wij wenschen haar rijk succes.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Augustus 1915.
Valkenswaard. Smokkelen en diefstal. Zaterdagnacht werden alhier eenige smokkelaars aangehouden, terwijl in denzelfden nacht en juist op dezelfde hoogte ook diefstal van fruit werd gepleegd. Een onzer landweermannen op post staande nabij het Hoekje alhier werd eenige smokkelaars gewaar. Daar hij alleen was loste hij een paar schoten in de lucht om hulp. Direct kwam den hoofdcommies Versteegen ter plaatse en het gelukte hun de smokkelaars aan te houden en een 80 pond rijst te bemachtigen.
Zooals gemeld werd denzelfden nacht bij den schoenmaker G. K. in den hof door het verbreken van het slot der hofpoort een boom prachtige mercatons gestolen. Van de(n) dader(s) is natuurlijk geen spoor. Het ware te wenschen dat op fruitdiefstallen bijzonder werd gelet daar het anders te vreezen is dat menigeen zich nog van zijn fruit (hetwelk hij al bestemd heeft om in deze dure tijden naar de markt te brengen) ontroofd ziet.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Augustus 1915.
Valkenswaard. Bij het Donderdag te ’s-Gravenhage gehouden examen in de Fransche taal is schitterend geslaagd onze dorpsgenoot, de heer Jac. Peels. Proficiat!

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Augustus 1915.
Valkenswaard. 9 Aug. Op onze heden gehouden jaarmarkt was een 40-tal beesten aan de lijn aangevoerd, waaronder de handel tamelijk vlug was. Er werden hooge prijzen besteed. Er waren 2 manden met biggen inhoudende 5 stuks – zegge vijf stuks – welke varieerden van 17 à 18 gulden per stuk. Onder de kramerijen was niet veel beweging.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Augustus 1915.
Valkenswaard. Heden is alhier het zoo gunstig bekende circus Libot gearriveerd. Overal waar genoemd circus is opgetreden mocht het zich in een schitterend succes verheugen. Wanneer men nagaat dat het circus Libot met een bezoek van het hooge militaire gezag vereerd werd, dan twijfelen wij niet of ook hier zal genoemd circus bij iedere voorstelling een talrijk bezoek ten deel vallen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 Augustus 1915.
Valkenswaard. Ongelukken door het onweer. 16 Aug. Zaterdagmorgen l.l. ontlastte zich boven onze gemeente een zwaar onweder, dat helaas eenige ongelukken heeft veroorzaakt. De bliksem sloeg in het huis van den heer A. van Best en bewoond door de arbeiders Michael Malotte en F. de Proost. De mannen waren naar hun werk zoodat de beide vrouwen Clementina Malotte geb. Lenars en Adriana Proost geb. v.d. Seelen met enkele kinderen alleen thuis waren. Eerstgenoemde vrouw was voor het raam bezig met naaien op een trapnaaimachine terwijl laatstgenoemde de groenten voor het middagmaal in de keuken gereedmaakte, toen eensklaps de bliksem in het huis sloeg. Beiden waren buiten kennis, en werden door de buurt in dien toestand gevonden. Clementina Malotte was allerschrikkelijks om te zien daar zij door de stukken glas van het raam waarvoor zij zat, deerlijk verwond was, terwijl zij bovendien nog den zwaren bol der lamp welke boven haar hing, op het hoofd had gekregen. Door de buurt werd direct geestelijke en geneeskundige hulp ingeroepen, welke spoedig ter plaatse was. Gisteren was vrouw Malotte nog niet ten volle bij kennis. Behalve de bekomen verwondingen is zij door den bliksem geraakt over haar arm. Vrouw Proost was gisteren goed bij kennis. Zij is geraakt op hare borst; hare kleeren werden een weinig verschroeid. Op den zolder was brand veroorzaakt welke echter spoedig was gebluscht. Merkwaardig is het te zien hoe de bliksem overal de woningen doorkliefd heeft. Van beide gezinnen was een kind aanwezig; beide kleinen hadden het eene klompje stuk, letsel bekwamen zij niet. Droevig is het vooral voor het gezin Malotte met nog 4 kinderen waarvan het kleinste pas 4 maanden oud is. Laten wij hopen dat de arme moeder weder spoedig moge genezen. Heden morgen was zij bij kennis en was haar toestand iets beter.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Augustus 1915.
Valkenswaard. 20 Aug. Op 24 Aug. worden uit onze gemeente opgeroepen voor den Landstorm: F. Heuvelmans, J. de Rooij, Ant. Smulders, A. v. Otterdijk, Ant. Verhappen, Jan Cleeven en J. van Glabbeek Jzn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Augustus 1915.
Valkenswaard. 23 Aug. De onlangs door den bliksem getroffen vrouw Malotte is zoodanig aan de beterhand, dat het gevaar is geweken alhoewel ’t nog al zal duren eer zij weder volkomen hersteld is.
- Naar wij vernemen zal ook hier binnen kort regeeringsspek verkrijgbaar worden gesteld. Ten zeerste juichen wij dit toe daar de prijzen thans enorm hoog zijn.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Augustus 1915.
Dure levensmiddelen. Om aan te toonen hoezeer de prijzen voor levensmiddelen in den kleinhandel gestegen zijn, geeft de Vorwarts een vergelijkende tabel, waarin de prijzen – uitgedrukt in centen per pond – op 15 Aug. 1914 en 15 Aug. 1915 vergeleken worden. Wij ontleenen aan die opgave het volgende:

1915

Tafelboter                                                                              84          132

Margarine                                                                              48-54     78-84

Braadvet                                                                                43          126

Gerookte ham                                                                         96          144

Uien-leverworst                                                                     36          72

Berlijnsche metworst                                                             66          144

Mager spek                                                                             90         156

Vet spek                                                                                  72         132

Lange witte boonen                                                                14          36

Kleine witte boonen                                                               12          32

Groote erwten                                                                        13          34

Gepelde erwten                                                                      15          35

Halve erwten                                                                          12          32

Groene erwten                                                                        11          32

Gebrande gerst                                                                       12           35

Goede cacao                                                                          72           156

Chocoladepoeder                                                                   60           98

Roggemeel                                                                               8           14

Bakolie                                                                                  48           96

Patna-rijst                                                                              16           36

Rangoenrijst                                                                          13            36

Suiker                                                                                    13            17

Haring (2 stuks)                                                                     11             7

Alleen de haring is dus goedkooper geworden, doch de andere voedingsmiddelen, teekent de Vorwarts bij deze tabel aan, zijn 1½, 2 en zelfs 3 maal zoo duur als één jaar geleden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 September 1915.
Borkel en Schaft. De Rijksambtenaar Snoek die gedurende zijn bijna vierjarig verblijf alhier, zich als een degelijk en accuraat beambte heeft doen kennen, is met ingang van 1 Sept. gestationeerd te Hoogenrut, en is alhier op voornoemden datum geplaatst de heer de Weerd uit Roosteren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 September 1915.
Valkenswaard. Naar aanleiding van ontvangen circulaire van Zijnen Excellentie den Commissaris der Koningin in N.-Brabant d.d. 26 Augustus 1915, zullen de landstormplichtigen dezer gemeente van de jaarklassen 1913 en 1914 moeten verschijnen op de zitting van den keuringsraad op 7 September a.s. in het Gemeentehuis te Eindhoven des v.m. ten 10 ure.
Oproeping in werkelijken dienst zal hoogstwaarschijnlijk plaats hebben voor de jaarklasse 1914, op of omstreeks 1 October e.k. voor de jaarklasse 1913 op of omstreeks 10 November e.k.
Tot de jaarklasse 1914 behooren n.l. G. v. Gerven, J. Leemans, W. de Natris, A. L. Neijnens, M. Vereijken, A. C. Verhappen.
Tot de jaarklasse 1913.
F. J. Cleven, J. v. Gerven, H. F. van Glabbeek, B. C. Moonen, F. v. Otterdijk, P. H. Peels en P. J. de Wit.
- Heden morgen brak er brand uit in den schoorsteen van den ladingmeester G. A. de Jong alhier. Door het flink optreden der militairen was de brand spoedig gebluscht! Zoodat de schade niet belanrijk was.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 September 1915.
Valkenswaard. 6 Sept. Gisteren hield de R. K. Drankbestrijdersvereeniging St. Nicolaas eene vergadering in haar gewoon lokaal bij den heer F. v. Dooren. Wegens aftreden van het bestuurslid W. de Natris, die als landstormplichtige onder dienst moet, werd in zijne plaats gekozen de heer Andr. Fasol. De W.Eerw. Heer Kapelaan van Mackelenberg hield een rede waarin hij de leden vooral aanspoorde in den a.s. winter een goed gebruik te maken van de R. K. Parochiale leesbibliotheek. Hierna werd deze goed geslaagde vergadering door den Voorzitter met den gewonen groet gesloten.
- Hoewel hier met kermis (12 Sept.) geen openbare vermakelijkheden mogen plaats hebben, hebben de H. H. fabrikanten besloten Maandag en Dinsdag niet te laten werken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 October 1915.
Valkenswaard. 1 Oct. Gisteren avond gaf de staf van het 2de Regiment huzaren, Kapelmeester, luitenant van Diepenbeek een concert op de kiosk alhier. Ondanks het koude najaarsweder waren toch nog velen opgekomen, zoowel burgers als militairen om van de heerlijke muziek te genieten. Een daverend applaus viel den muzikanten telkens ten deel.
- Door den heer Joh. v/d Ven alhier is in zijn tuin een reuzenpompoen geteeld welke een gewicht van 50 Kg. haalde. Wel een bewijs dat ook hier de kunst van tuinvruchten winnen, verstaan wordt.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 October 1915.
Dommelen. Op 4 dezer had alhier de opening plaats van een 2-jarigen landbouwcursus, die gegeven zal worden door den heer Knoops te Riethoven. Aanwezig waren de Edelachtb. heer Ploegmakers, burgemeester, de ZeerEerw. heer Bolsius, pastoor, het bestuur van de afd. Dommelen van den Boerenbond en een voor Dommelen groot getal landbouwers, die gedeeltelijk als deelnemers, gedeeltelijk als toehoorders den cursus zullen volgen. De heer Lips rijkslandbouwleeraar was verhinderd deze opening bij te wonen.
De Edelachtbare heer burgemeester opende den cursus en de ZeerEerwaarde heer Pastoor sprak tot de landbouwers een opwekkend woord. Een twintigtal gaven zich op als deelnemers. De kleine bevolking der gemeente in aanmerking genomen, mag dit getal groot genoemd worden. ’t Is te hopen, dat de landbouwers veel vruchten van dezen cursus mogen plukken, hetgeen stellig het geval zal zijn, wanneer ze de lessen trouw volgen. De heer Knoops staat als landbouwonderwijzer in onze gemeente gunstig bekend, zoodat de lessen aan goede handen zijn toevertrouwd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 October 1915.
Valkenswaard. Onze dorpsgenoot de Z.Eerw. Pater Smets Missionaris in Afrika is alhier weder aangekomen. Zijne Eerw. zal eenigen tijd bij zijne familie en kennissen doorbrengen. Wij roepen dezen Priester-missionaris een welkom in ons midden toe.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 October 1915.
Valkenswaard. De Achelse Kluis. Naar wij vernemen zullen de Eerw. Paters Trappisten zeer binnenkort weder naar de Achelse Kluis terugkeeren. De woning in de nabijheid bewoond door den arbeider J. S. zal ingericht worden als wachthuis voor de Duitschers. In de onmiddellijke nabijheid zal ook de beruchte draadversperring worden aangebracht.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 October 1915.
Valkenswaard. 20 October. Gisteren kwamen 6 Russische soldaten ons dorp binnen. Vier waren in Luijksgestel aan de grens door de grenswacht aangehouden en werden in de wacht alhier binnengebracht. De twee anderen waren in Borkel over de grens gekomen en gingen onder geleide naar het militaire bureau. Deze droegen aan de voeten slechts eenige lompen en waren zoo gevlucht.
Allen waren door de Duitschers krijgsgevangen gemaakt en moesten in België werken vanwaar zij op een gegeven oogenblik de kans zagen om te vluchten. De op het militaire bureau binnengebrachte soldaten werden aldaar van sokken en schoenen voorzien. Allen vertrokken van hier met den trein van 2 uur 15 min. in de richting Eindhoven om zich bij den Russischen consul te Rotterdam aan te melden.
- De laatste dagen komen hier weder tal van vluchtelingen uit België aan. Naar wij van hen vernemen moet de toestand in België treurig zijn. De Duitschers zijn zeer streng en eischen al het mogelijke op.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 October 1915.
Valkenswaard. Onder de kar. 22 Oct. Gisteren overkwam den 55-jarigen ongehuwden landbouwersknecht W. Eijken, in dienst bij den heer Th. Smets een ernstig ongeluk. Hij was met het paard op den akker werkzaam geweest. Na ingespannen te zijn en huiswaarts willende keeren, legde hij de zitplank volgens gewoonte voor op de kar. Ongelukkigerwijze brak de zitplank en kwam de knecht juist te vallen voor het rad der kar, dat hem over het lijf ging. Per brancard van het Groene Kruis werd hij naar het liefdehuis alhier vervoerd. De ijlings ontboden geneesheer Dr. Dagevos constateerde dat het dijbeen gebroken was.
Hopen wij op een spoedig herstel.
Door den heer Smetsd was E. verzekerd tegen ongevallen bij den N. C. B.

Meierijsche Courant, Donderdag 28 October 1915.
Valkenswaard. Ernstig ongeluk. 27 October. Gisteren bij het afbreken der loods van de S. S. alhier gleed de metselaar Mathieu Brands afkomstig van Lommel (België) oud 24 jaar thans woonachtig te Westerhoven, van het dak en kwam ongelukkig met het hoofd op den grond terecht. Zwaar gewond aan hoofd en armen en inwendig gekneusd werd de ongelukkige opgenomen en op het kantoor binnengebracht. De ontboden geneesheer Dr. Dagevos spoedig ter plaatse zijnde, oordeelde overbrenging naar het gasthuis der Eerw. Zusters alhier noodzakelijk, waarheen hij per brancard werd vervoerd. De patiënt verloor door de inwendige zware kneuzingen en bloedverlies spoedig het bewustzijn. Heden was zijn toestand nog weinig beter daar hij veeltijds buiten kennis is. Zijne armen zijn dik opgezwollen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 October 1915.
Valkenswaard. Gesnapt. 29 Oct. Gisteren werd alhier door den hoofdcommies den heer Verstegen een persoon uit Lommel (B.), die dagelijks alhier tarwemik per wagen kwam afhalen, aangehouden. Door genoemden ambtenaar werd een onderzoek ingesteld in den wagen en weldra bleek dat daarin circa 200 kilo margarineboter geborgen waren; zoodat paard en kar en inhoud in beslag werden genomen.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 November 1915.
Valkenswaard. Waanzinnige Dronkenschap. 3 Nov. Gisteren morgen had er een groote opwinding in ons dorp plaats. Onder de militairen bevond zich een soldaat, die onder den invloed van drank zich als waanzinnig te werk stelde. Hij was zoo gevaarlijk dat hij verschillende schoten met scherpe patronen lostte zonder iemand te treffen. De ruiten der protestantsche kerk werden getroffen alsmede den telefoonpaal welke stuk geschoten werd bij de firma Gijrath en Bots. Eindelijk slaagden er enkele militairen in hem het gevaarlijk wapen te ontnemen en hem zoo in handen te krijgen waarna hij op een bestemde plaats werd ondergebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 November 1915.
Valkenswaard. Naar wij uit goede bron vernemen zal alhier dezen winter een cursus voor moeders en toekomstige moeders gehouden worden, handelende over de voeding en verzorging van het kind om zoodoende de veelvuldige kindersterfte op het platteland te voorkomen. Een commissie uit de R. K. Vakvereenigingen zal gekozen worden die zich zal bezig houden met de voorloopige besprekingen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 November 1915.
Valkenswaard. 8 Nov. Op Woensdag 10 Nov. zullen uit onze gemeente worden ingelijfd voor den landstorm 1913 te ’s Bosch in de R. K. Militaire Vereeniging "Concordia" de volgende personen:
P. H. Peels Fr.zn., P. J. de Wit Jz., J. van Gerven, H. F. v. Glabbeek, P. C. Moonen Frz. en Fr. van Otterdijk welke laatste op het oogenblik niet in onze gemeente vertoeft.
- Gisteren werdt tegen G. L. en J. M. procesverbaal opgemaakt wegens schenken van sterken drank zonder vergunning. Men zij nogmaals gewaarschuwd.
- Op den gisteren gehouden hazen- , konijnen- en fasantenwedstrijd op den biljart (Barak) in ’t café van P. Peels-Loos werden de prijzen behaald als volgt:
J. Lemmens 1ste prijs 112 punten, 5 stooten; P. Couwenberg 2e pr. 105 p 5 st.; Jac. Vos 3e prijs 104 p. 5 st; Bast. de Rooij 4e pr. 103 p. 5 st.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 November 1915.
Borkel en Schaft. Als een zeldzaamheid voor heeren jagers kan men melden dat de heer Aerts alhier Zaterdag het genoegen mocht smaken op ’t jachtterrein de Malpiebergsche heide onder de gemeente Dommelen een prachtigen reebok te schieten. Een boutje voor heeren jagers om te watertanden.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 November 1915.
Valkenswaard. Naar wij vernemen zullen ook hier verschillende soorten groenten alsmede een hoeveelheid visch aan regeeringsprijzen worden verkrijgbaar gesteld. Ten zeerste juichen wij dit toe daar vooral nu de prijzen hoog waren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 November 1915.
Valkenswaard. 24 Nov. Door de H. H. Bakkers en Winkeliers is eene bijeenkomst gehouden om gezamenlijk over te gaan tot het stichten eener vereeniging. Een reglement zal worden opgemaakt. Alle Bakkers en Winkeliers waren vertegenwoordigd. Wij wenschen hun dat de vereeniging moge groeien en bloeien.

Meierijsche Courant, Donderdag 2 December 1915.
Borkel en Schaft. Wat onze goede zandgrond kan opleveren, wanneer oordeelkundig wordt gewerkt en gemest, daarvan heeft de landbouwer Th. Smets, alhier, een heerlijk bewijs gegeven. Een perceel goede grond, niet grooter dan 30 aren, heeft hem opgebracht 16986 kg. nettogewicht aan suikerbieten, voor een bedrag van f 271,77. Per hectare is dit 56600 kl. of voor een bedrag van ruim f 905. Zulke opbrengsten, worden op de klei zelden verkregen. Smets heeft alle eer van zijn werk!

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 December 1915.
Dommelen. Wie tegenwoordig met deze donkere avonden ons dorp passeert, zal verbaasd staan over het mooie licht, dat onze gemeente gedeeltelijk uit de duisternis heeft verlost. Tegenover de pastorie, juist tegenover een bocht van den weg, is door de gemeente een electrische lamp gehangen van 200 kaarsen, welker stralen een groot gedeelte van den weg verlichten n.l. tot de eerste brug en tot aan het werkhuis van A. van de Eijnden. Hadden we langs den weg zoo nog een paar lampen, dan was Dommelen langs den kunstweg tamelijk wel verlicht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 December 1915.
Valkenswaard. Zondag is bij den heer M. Kievits-Moonen eene Postduiven-Vereeniging "Gelijkheid en Recht" opgericht.

Meierijsche Courant, Vrijdag 24 December 1915.
Valkenswaard. Naar wij met zekerheid vernemen, zullen in deze gemeente, de a.s. Kerstdagen en zoonoodig de daaraanvolgende Zondagen de inwoners in de gelegenheid gesteld worden, de z.g. "Vredesspeld", te koopen. Het doel der verkooping is: de onvermogende Tuberculoselijders, van deze opbrengst te verplegen en te verzorgen. Dit is uitgegaan van het R. K. Sanatorium "Dekkerswald". Wij hoopen dat het aan het geven van goede giften voor dit doel niet zal ontbreken.
- Op 2de Kerstdag zal de harmonie Valkenswaard Muziekkorps eene uitvoering geven in haar lokaal bij den heer M. Berkers.
- Onder leiding van den W. Ed. Heer Somers heeft zich alhier een knapenkoor gevormd, dat met het hoogfeest van Kerstmis en in de Octaaf de plechtigheden zal verhoogen door het zingen van mooie Kerstliederen.
- Door het bestuur van de R. K. Vereeniging tot bescherming van meisjes is, in overleg met Z. D. H. Mgr. W. v/d Ven, Bisschop van ’s-Hertogenbosch, tot correspondente dier vereeniging in het dekenaat Valkenswaard aangesteld mej. Helena Gijrath van Valkenswaard. Zij die den steun of de voorlichting dezer hoogst nuttige vereeniging behoeven, wenden zich dus in de toekomst tot voornoemd adres.

Meierijsche Courant, Vrijdag 24 December 1915.
Borkel en Schaft. Weldra zal de laatste hand worden gelegd aan den opbouw der nieuwe school en onderwijzerswoning, welke geheel aan alle eischen voldoet. Hierbij zij vermeld, dat de nieuwe school is gebouwd in het centrum der gemeente en dat tevens aldaar de laatste jaren nog een vijftal fraaie huizen zijn gebouwd en de omgeving door de groote ontginning van het Biestven niet weinig is verfraaid, zoodat men kan zeggen, dat weldra onze gemeente een heel aardig landelijk plaatsje wordt.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 December 1915.
Valkenswaard. Een onzer inwoners n.l. de sigarenmaker H. Steenenblink is buiten het in staat van beleg verklaarde gebied vervoerd. Naar wij vernemen zijn nog verschillenden alhier gewaarschuwd, die ook gebruik maakten van smokkelen of helpen smokkelen.
- Gisteren werden op last van de militaire autoriteiten bij den heer Fr. Moonen winkelier en handelaar in bouwmaterialen enz. de noodige posten geplaatst.
- Op Zondag 2 Januari zal door de harmonie Uitspanning na Arbeid een concert worden gegeven in de zaal van den heer J. Kanen met medewerking van enkele comische duetten.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 December 1915.
Staking Valkenswaard. Dinsdagmiddag is de staking der timmerlieden te Valkenswaard opgeheven; zoodat alle werklieden Woensdagmorgen den arbeid hebben hervat. Omtrent den afloop kunnen wij mededeelen dat de wenschen der werklieden volkomen zijn bevredigd; door alle patroons is aanvaard dat het contractueele loon van 20 cent per uur als minimum loon zal worden aangemerkt, en dat aan de timmerlieden op één na, een evenredige loonsverhooging van twee cent per uur zal worden toegekend. Voor het bereiken van dit resultaat heeft Maandagavond een conferentie plaats gehad tusschen de patroons van Valkenswaard en den Heer Smulders, Voorzitter van den Nederl. R.K. Timmerliedenbond; deze conferentie heeft geduurd van des avonds half 9 tot des nachts half één, men kwam echter tot geen resultaat, zoodat de volgende morgen om 10 uur de conferentie hervat en des middags half één de oplossing was verkregen. De staking heeft 7 dagen geduurd.

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007