1917

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Januari 1917.
Valkenswaard. Vrijdagavond j.l. brak er brand uit in de boerderij van den heer Van Otterdijk, bewoond door een zekere Meurkens. In een oogenblik stond stal en schuur in lichte laaie; zoodat van het vee het paard in de vlammen omkwam, terwijl het overige gered was. Door het kranig optreden bleef het woonhuis gespaard. Ook kwam nog een zekere F. B. die aldaar circa 24 vijmen haver, evie en koren benevens eene nieuwe dorschmachine had geborgen er ongelukkiger af. Van hem was n.l. niets verzekerd, terwijl van eerstgenoemde alles verzekerd was. Oorzaak onbekend.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Januari 1917.
Valkenswaard. Heden is aan den electrischen draad nabij Achel met smokkelen den jongeling W. v. Asten alhier dood gebleven. Zijn lijk is door de Duitschers van den draad verwijderd en in een huisje gelegd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Januari 1917.
Borkel en Schaft. Zondag vergaderde alhier de leden van de eiervereeniging "St. Servatius", onder-afd. van de V. P. N., waarbij verslag werd uitgebracht van de werking der vereeniging sedert haar tien maandelijksch bestaan. Van 21 Februari tot 31 December werden aan de Roermondsche mijn geleverd 168.860 eieren, waarvoor aan de leden gemiddeld werd uitbetaald f 7,24 per 100 stuks, of ruim f 1,27 per KG. Als men weet dat het totale bedrag der opbrengst de f 12.000 nog ver te boven gaat, dan moet men zeggen dat er een heel aardig spaarpotje uit de legmand te halen is, doch om nog beter resultaten te kunnen verkrijgen, zal door den heer van der Heiden alhier een cursus worden gegeven over de pluimveehouderij.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Januari 1917.
Valkenswaard. 10 Jan. Dinsdag omstreeks middernacht ontstond op de sigarenfabriek van de firma Gijrath en Bots een begin van brand. Door eenige militairen werd de brand ontdekt en door hun kranig optreden met medehulp van eenige burgers werden de vlammen spoedig gebluscht. Een woord van lof mag hun zeker niet onthouden worden. Ieder van hun had het genoegen voor belooning een kistje rookertjes te ontvangen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Januari 1917.
Borkel en Schaft. Het was in den nacht van Vrijdag op Zaterdag dat een clubje van 6 a 7 personen met zwaar beladen vrachten alhier grenswaarts togen om hunne smokkelwaar in klinkende specie aan de Duitschers om te zetten. Nog eenige honderden meters hadden zij af te leggen en dan konden zij zich in eene groote winst verheugen, hadden niet onze wakkere militaire hulpkomiezen hen den weg versperd.
Zakken met smokkelwaar rolden over den grond en een ieder nam ijlings in de duisternis de vlucht; doch een tweetal een Belg en een Duitscher werd gearresteerd en alhier voorloopig in den amigo gestopt. De smokkelwaar, bestaande uit een groote partij kaarsen, zeep, plantenvet en margarine, werd in beslag genomen. De smokkelhandel wordt alhier nog op niet geringe schaal voortgezet waarmede zooveel geld is te verdienen dat het de sterksten zoude doen wankelen.
- Den 5 Maart aanstaande zal het 25 jaren geleden zijn dat onze beminde herder de Weleerwaarde heer Th. van Rijbroek als pastoor dezer parochie werd benoemd. We mogen niet uit de school klappen doch voorzeker zal dezen dag niet ongemerkt voorbij gaan.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Januari 1917.
Valkenswaard. Op de gisteren gehouden vergadering der R. K. Coöperatie "Ons Voordeel" was de bestuursverkiezing en het kiezen van een commissie van toezicht aan de orde. Voor het bestuur werden gekozen: P. v. Woensel, A. Stoeldraaijers, P. Leijten, H. v.d. Laak en C. v.d. Meijden. Voor de Commissie van toezicht werden gekozen: Th. Smets, P. J. v.d. Hurk, Almering, postambtenaar, M. Wijnen, v. Deursen en Alb. v. Nunen.
Nadat het contract met den winkelhouder was vastgesteld, sloot de Voorzitter der R. K. Werkliedenvereeniging onder een woord van dank aan de leden deze vergadering met den gewonen groet.
- Tegen 1 Febr. a.s. is aan den heer Adr. Peeters eervol ontslag met pensioen verleend als ploegbaas der arbeidersploeg Valkenswaard der Spoorweg-Mij S.S. 40 jaar is hij in dienst geweest der Maatschappij, waarvan 10 jaren in de Borkelsche ploeg en 24 jaren hier als ploegbaas. Steeds mocht hij de meeste achting verwerven, zoowel van zijn ondergeschikten als van zijne superieuren. Dat hij nog lang een welverdiende rust moge genieten zij hem toegewenscht.
- In zijne plaats is aangesteld de heer P. de Laat.

Meierijsche Courant, 13 Februari 1917.
Valkenswaard. Zaterdag werd voor rekening der gemeente door tusschenkomst van onzen EdelAchtbaren Heer Burgemeester v. Hoorn 20.000 KG steenkolen ontvangen. Degenen die voorzien waren van eene bon kregen een hoeveelheid van 50 KG. De voorraad was echter te vroeg op zoodat wij hoopen dat spoedig nog zendingen zullen volgen.
- Heden werd op last van den Ed. Achtbaren Heer Burgemeester officieel afgekondigd dat voor degenen die met 4 ons brood niet kunnen volstaan en buitenwerk os zwaren arbeid verrichten aanvullingskaarten verkrijgbaar zijn.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 Februari 1917.
Valkenswaard. Zondag j.l. werden door een Belg ruiten stuk geworpen bij zekere B. alhier. Door het nogmaals herhaalde stukwerpen kreeg men hem te pakken en is proces-verbaal opgemaakt.
- Gisteren werd tegen den caféhouder C. S. proces-verbaal aangezegd wegens het houden van dansmuziek zonder verlof. Door het uittartend optreden van den muzikant werd ook tegen hem ’n procesje aangezegd. Overigens zijn deze dagen in gepaste stemming voorbij gegaan.
- Bij de heden gehouden hondenmarkt bij Jac. de Wit waren aangevoerd circa 35 honden. De handel hieronder was niet vlug.
- Op de heden gehouden jaarmarkt was weinig vee aangevoerd, hoewel de handel hieronder zeer normaal was. Biggen waren aangevoerd c.a. 6 manden, welke echter gezien de hooge prijzen niet vlug van de hand gingen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 Februari 1917.
Borkel en Schaft. Donderdagavond werd alhier in het café de Zwaan door den heer van Tuijl vanwege het Centraal Bureau te Enschede eene lezing gehouden over het landbouwbedrijf, hoofdzakelijk tot doel hebbende de bevordering van boonen en erwtenteelt. Spreker schetste in den breede het voordeel dat uit deze producten te halen was. Hij toonde ons op eene duidelijke wijze hoe deze vruchten geteeld moesten worden en welke gronden en meststoffen het best geschikt zijn. Verder spoorde hij de vergaderden aan tot coöperatieve samenwerking.
- Den heer van Rooij, Directeur onzer stoomzuivelfabriek is als zodanig benoemd als Directeur aan het Stoomzuivelfabriek te Heeze-Leende.
- De alhier gestationeerde rijksambtenaar de heer Jansen is met ingang 22 dezer gestationeerd te Weebosch gemeente Bergeijk.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Februari 1917.
Valkenswaard. Vrijdag j.l. werd bij den smid A. inbraak gepleegd door het uitbreken eener ruit. Door een der buren werd het waargenomen, zoodat zij in hun verder werkzaamheden werden verjaagd en ijlings de vlucht namen. De vermoedelijke daders zijn gearresteerd.
- Door zijne D. H. Mgr. W. v.d. Ven is tot kerkmeester (vacature van wijlen den heer J. Baken) benoemd de heer C. J. Jaspers Pz.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 Maart 1917.
Valkenswaard. Daar in de laatste dagen alhier geene kolen meer zijn gearriveerd, is de kolennood weder opnieuw ten top gestegen; en wel in die mate dat de meeste huismoeders zonder brandstoffen verkeeren. Rijk en arm klaagt over het gemis aan brandstoffen. Laten wij hopen, dat toch spoedig hierin verbetering moge komen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Maart 1917.
Valkenswaard. Aan de grens is het lijk gevonden van een circa 40-jarigen Feldwebel, die door den electrischen draad was gedood. Het lijk was geheel verkoold.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Maart 1917.
Borkel en Schaft. Zondagavond werd hier in het gymnasticklokaal de eindles gegeven van den pluimveecursus van de V. P. N. door den heer van der Heiden, hoofd der school en landbouwleeraar alhier. Deze les welke werd gegeven met lichtbeelden, leverde voor de cursisten en de leden onzer afdeeling van de V. P. N. een leerzamen en interessanten avond op. Door eene duidelijke verklaring van de verschillende soorten rashoenders welke op het doek werden gebracht leerden wij de kip bij uitnemendheid kennen, welke het best geschikt is voor de eierproductie, alsmede welke de beste resultaten kan opleveren als slachtgevogeltje. Verder werd door den heer van der Heiden een woord van dank gebracht aan de cursisten voor het trouw bijwonen der lessen en sprak hierbij het verlangen uit dat de theorie in de practijk zou worden omgezet.
Onze E.Achtb. heer Burgemeester bracht een woord van dank waarna de cursus werd gesloten.
Onzerzijds mag ook een hartelijk woord van dank niet onthouden worden aan onzen E.Achtb. heer Burgemeester en ons geacht hoofd der school die door daden toonen, de boeren een warm hart toe te dragen.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 Maart 1917.
Valkenswaard. Heden is wederom een begin gemaakt met het aanleggen der nieuwe wegen, welk werk wegens den vorst geruimen tijd heeft stop gestaan. Dat de leiding en het opzicht aan bekwame handen is toevertrouwd, bewijst de afwerking ten zeerste en wanneer het geheel afgewerkt zal zijn, zal het een mooie verbetering zijn voor ons dorp.
- Op Zondag 18 Maart zal de R. K. Drankbestrijdersvereeniging eene vergadering houden in haar locaal bij den heer F. van Dooren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 April 1917.
Valkenswaard. 9 April. Gisteren wapperden boven de loods der Belgische geïnterneerden ter gelegenheid van den verjaardag van koning Albert, de Belgische, Hollandsche en Fransche vlag. Deze dag werd door de geïnterneerden op feestelijke wijze gevierd.
- Ook alhier is eene kolencommissie gekozen, bestaande uit: den Edelachtb. heer Burgemeester v. Hoorn, Fr. Moonen, steenkolenhandelaar en W. de Natris, voorzitter der R. K. Werkliedenvereeniging. Door genoemde commissie zijn de prijzen der kolen vastgesteld als volgt: Nootjes 1, 2 en 3 f 2.50 per 100 kgr.; nootjes 4 f 2.20 per 100 kgr.; stukken f 2.20 per 100 kgr. Alles moet per kgr. verkocht worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 April 1917.
Borkel en Schaft. Een viertal smokkelaars uit Eindhoven, Stratum en Zesgehuchten trachtte alhier een partij zeep en peper over de grens te smokkelen. Doch het scherpziende oog onzer wakkere soldaat-kommiezen wist ook hen te achterhalen, zoodat een en ander werd in beslag genomen en het viertal naar den amigo getransporteerd werd.

Meierijsche Courant, Donderdag 19 April 1917.
Valkenswaard. Droevig ongeval. Hedenmiddag overkwam den heer A. van Deurzen, schilder, en diens knecht H. Geldens een ernstig ongeval. Bezig zijnde met het schilderen aan de nieuwe villa van den WelEd. heer Dr. Kouling, kwamen zij beiden op een gegeven oogenblik van de stelling te vallen. In deerniswekkenden toestand werden zij opgenomen en per brancard naar het Roode Kruis bij de dames Gyrath vervoerd, alwaar geneeskundige hulp werd verleend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 April 1917.
Valkenswaard. 20 April. Gisteravond overleed op 45-jarigen leeftijd de WelEd. heer L. Pijnenburg, in leven Directeur Van Gend & Loos, H. Colignon & Cie., te dezer plaatse. Ruim 28 jaar in dienst der Maatschappij, was de heer Pijnenburg sedert de oprichting van het kantoor Valkenswaard (1901) hier werkzaam. In deze periode heeft hij zich doen kennen als een plichtvol nauwgezet ambtenaar, die op prettige, vriendelijke, hartelijk welwillende en humane wijze wist om te gaan met publiek en personeel. Zeer zeker mocht onze directeur dan ook aanspraak maken op de volle sympathie van elkeen; inderdaad genoot hij deze welverdiende en ook welbestede sympathie en hoogachting van geheel Valkenswaard en iedereen daarbuiten, die den overledene gekend hebben. En met zeer groot leedwezen zullen allen het zoo vroegtijdig verscheiden van den heer Pijnenburg vernemen.
De Maatschappij Van Gend & Loos verliest in den heer Pijnenburg een bekwaam en hoogst ijverig lid der plaatselijke directie; onze gemeente mét haren "Van Gend & Loos"-directeur een zeer gezien burger, wiens nagedachtenis steeds in hooge eere zal blijven.
Hij ruste in vrede!

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 April 1917.
Valkenswaard. De Duitsche deserteur R. Lieb, die alhier bij den heer B. als voerman in dienst was, werd met een kar steenen op weg gezonden. Hij had eenig geld bij zich. Ergens in de Eerselsche heide liet sinjeur paard en kar in den steek en trok er vandoor. De politie zoekt hem nu.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 April 1917.
Borkel en Schaft. Zondag vergaderden alhier de leden van de R. K. Kiesvereeniging, waarbij gelegenheid werd gegeven tot aanneming van nieuwe leden, tevens betaling contributie en verkiezing bestuur. Daar de heer Th. van Hout, oud-Burgemeester, wegens hoogen leeftijd, als bestuurslid niet meer wenschte herkozen te worden, werd met algemeene stemmen gekozen de Ed.Achtb. heer Johan Baken, Burgemeester.
- Zaterdagnamiddag ontstond er heidebrand tusschen de gemeente Borkel Westerhoven en Bergeyk, waarbij vele H.A. door het woedende element werden vernield. Reeds laat in den avond werd men met vereende krachten het vuur meester, dat ook eenigszins gevaar opleverde voor de gehuchten Klein Borkel en Heuvel.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 Mei 1917.
Valkenswaard. Bij de droevige gebeurtenissen te Zierikzee door het bommenwerpen in die plaats heeft het dochtertje van 3 jaren Van Leidekkers alhier, dat bij zijn broeder in Zierikzee inwonende was jammerlijk den dood gevonden. De tijding is hier met ontroering vernomen.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 mei 1917.
Valkenswaard. Gisteren zijn wederom verschillende Belgen alhier aangekomen. Op de vraag hoe zij er door zijn gekomen antwoorden zij dat ze niemand verraden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 Mei 1917.
Valkenswaard. "Credo Pugno". Gisteren hield de afdeeling van Credo Pugno bestaande onder het 4e Res. VI 23 R. I., eene feestvergadering, die, ingeleid door eene H. Mis en generale H. Communie, besloten werd met eene gloedvolle rede door sergt. P. Gielisse. Spreker stelde in het licht hoe onder onze Kath. jongens, de goede geur van het Katholicisme door de smetvliegen van ongeloof en zedenbederf werd bedorven.
Wat daartegen te doen? Klagen en werkeloos blijven? Neen, zegt spreker; ons lied "Roomsche Blijdschap" stort ons heilig vuur in de ziel "fier in het strijden en blijde bij ’t winnen, Jezus de zege van oudsher voorspeld". Worden wij, zoo vervolgt spreker, leden, ijverige leden van Credo-Pugno, wij hebben dan een band en staan als een machtig bolwerk tegenover het verderf uitbrakend ongeloof. Volbrengen wij als "Roomschen met woord en met daad" onze godsdienstplichten van gebed, zijn wij apostelen van Christus, in het verspreiden van goede, degelijk wetenschappelijke en vooral van godsdienstige lectuur. Naderen wij maandelijks, bij voorkeur op den 1sten Zondag der maand, ter H. Tafel, daar vooral wordt mannenadel gekweekt. Bezoeken wij trouw de R. K. Militairenvereeniging. Vader en moeder zien U, nadat gij van hen zijt heengegaan, het liefste onder de vaderlijke zorgen van den priester verblijven. Bovenal blijft uwe zware verplichting vervullen elken Zondag de H. Mis bij te wonen, met dien eerbied en aandacht aan de H. H. Geheimen verschuldigd.
Met eene prachtige peroratie, waarin spreker schetste, dat wij Katholieken zóó, ondanks den heftigen wereldbrand, den vrede in ons hart zullen bewaren, een vrede, krachtiger dan die door tractaten der Europeesche Rijken gesloten werd in het verleden en hopelijk wordt in de toekomst, werd onder daverend applaus de met overtuiging voorgedragen rede geëindigd.
Het woord van dank, gesproken door den Eerw. Directeur der Mil. Vereeniging was wel verdiend. Zulk een dag blijft ons bij. Credo Pugno: Excelsior!!!

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 Mei 1917.
Valkenswaard. Op het gisteren te Rotterdam door het muziekcorps "De Brandweer" aldaar gehouden nationaal concours voor harmonie- en fanfaregezelschappen, behaalde onze harmonie "Uitspanning na Arbeid" den 1en prijs in de 1e afdeeling met den Directeursprijs. De mare van dit succes had zich reeds vóór aankomst van het bekroond gezelschap door ons dorp verspreid en toen ’s avonds de gelauwerden per trein arriveerden, bevonden zich, naast een groote menigte enthousiaste Valkenswaarders, de zangvereeniging "De Volharding", het Valkenswaards Muziekcorps en een muziekkorps van de militairen aan het station om U.n.A. feestelijk te ontvangen en te huldigen.
Na de begroeting en verwelkoming aan het station, ging het onder blijde muziektonen naar de kiosk op de Markt, waar warme en welsprekende woorden van gelukwenschen werden gesproken door het bestuur der beide Valkenswaardsche zustervereenigingen, door burgemeester van Hoorn, de heeren Jaspers en Snellens en een luitenant der infanterie. Er heerschte groot enthousiasme onder de toegestroomde massa. Van de kiosk ging het in nieuwen triomftocht naar ’t café Jac. de Wit, waar men nog langen tijd gezellig bijeen bleef en de bekroning feestelijk vierde. Ook ons proficiat aan U. n. A.!
- Door de gemeente-politie alhier werd zekere M. bekeurd wegens ontduiking der hondenbelasting.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 Mei 1917.
Borkel en Schaft. Een tegenvallertje was het voorzeker voor een tweetal militairen van de grenswacht aan de Abdij, die in den vroegen Zaterdagmorgen op de kloosterhoeve ongevraagd zich een partijtje spek toeeigenden met het doel hetzelve aan de Duitsche wachten te verkoopen. Hunne beraamde plannen vielen in duigen toen de wachtcommandant hen arresteerde, zoodat een welverdiende straf hun te wachten staat.
- Vooral ’s Zondags heerscht hier aan de uitgangspoort der draadversperring ’n gezellig verkeer; men ziet daar vrienden en kennissen, bloedverwanten, ouders en kinderen hun wederzijdsche groeten overbrengen. De Duitschers zijn in deze zeer genaakbaar, zoowel voor Belgen als Hollanders. Een Duitsch commandant, goed de Hollandsche-Vlaamsche taal machtig, luistert de gesprekken af, zoodat meestal maar door twee personen mag gesproken worden, overigens zijn ze zeer vriendelijk.
- Kunnen wij geloof hechten aan een Belgisch briefschrijver uit het naburig Neerpelt, dan is de toestand aldaar niet rooskleurig. Volgens schrijver liepen personen weenend langs de straten van honger en als de toestand binnenkort niet verandert, was de hongersnood dicht nabij. Moge de goede God toch spoedig een reddende uitkomst verleenen.
- Op de rijkskeuring van fokstieren te Eersel werden beide stamboekstieren der stierenhouderij Borkel en Schaft bekroond met den eersten prijs, n.l. de driejarige stamboekstier Herman, eerste prijs, 70 gulden, en de eenjarige stamboekstier Carolus eerste prijs 50 gulden, benevens 25 gulden premie voor elken stier voor het hoogst aantal punten. Het bestuur, de stierenhouders en niet minder de aankoopcommissie onzer stierenhouderij hebben eer van hun werk.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Juni 1917.
Valkenswaard. A.s. Zondag 3 Juni zal de vereeniging Gemeente-Belang na de hoogmis in het Liefdehuis eene algemeene Ledenvergadering houden. Trouwe opkomst wordt gewenscht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Juni 1917.
Dommelen. De schoolcollecte alhier gehouden in de R. K. Kerk ten voordeele der geteisterde Lithauers bracht in onze kleine gemeente de groote som op van f 80 en die van verleden Zondag tot stichting van het Wilhelmusfonds ongeveer hetzelfde bedrag, behalve nog enkele giften, die den zeereerw. heer Pastoor persoonlijk zijn ter hand gesteld.
- Verleden Zondag had alhier de gewone jaarlijksche vergadering plaats van de afd. Dommelen van de R. K. Kiesvereeniging in het district Eindhoven. Daarin werd de agenda vastgesteld, besproken en de contributie geïnd. De weledele heer W. C. Snieders vond zich genoodzaakt wegens drukke bezigheden te bedanken als voorzitter. De zeereerw. Adviseur dankte voor de vele diensten aan de afd. bewezen, waarna als voorzitter werd gekozen G. v. Lieshout en als secr.-penn. A. v.d. Eijnden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Juni 1917.
Borkel en Schaft. Heden werden wij verrast door het bericht, dat onze Ed.Achtb. heer Burgemeester Johan Baken tevens benoemd is tot Burgemeester te Westerhoven. De gemeentenaren van Borkel en Schaft die Z. E. A. tijdens zijne ambtsvervulling hebben leeren kennen als een vader wien de belangen van een ieder ten zeerste ter harte gaan en aan wien thans de groei en bloei van onze gemeente ten zeerste te danken is, kunnen niet nalaten bij deze keuze de gemeente Westerhoven van harte proficiat te wenschen. Moge het Z. E. A. gegeven zijn nog vele jaren voor het welzijn van beide gemeenten te mogen arbeiden.
- Mochten voor eenige weken een twaalftal Belgen vergezeld van een Duitsch deserteur het genoegen smaken alhier de grens over te steken, dezer dagen hebben wederom zeven Belgische personen een kansje gewaagd naar het neutrale Holland over te steken. De vrees van gedeporteerd te worden had hen tot dit besluit gebracht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Juni 1917.
Borkel en Schaft. Smokkelen. Een drietal personen uit Stratum trachtte Zondagmorgen alhier een flink kwantum zeep alhier over de grens te smokkelen, totdat het halt van onze rijksambtenaren hun toeklonk en zij van hun vrachtje werden ontlast.
- Door den commd. van het veldleger is aan A. F. alhier verlof verleend naar zijne haardstee terug te keeren dewijl aan A. C. het verblijf is ontzegd.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 Juni 1917.
Valkenswaard. Een loos alarm. Gisterennamiddag hoorde men de brandklok luiden, en spoedig kwam er een menigte volks bijeen om te zien waar de brand heerschte. Spoedig hoorde men dat de stoomschoenfabriek van Gebr. Bots in lichte laaie stond. De brandspuit was spoedig ter plaatse. Maar o jammer voor de spuit; toen zij op de plaats des onheils was aangekomen, mocht zij haar werk niet verrichten. Toen kwam men tot de ontdekking, dat er rook uit den schoorsteen kwam daar de machinist den stoomketel had aangemaakt. Dat de brandspuit weder spoedig op hare plaats werd gebracht, laat zich begrijpen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 Juni 1917.
Valkenswaard. Gedurende den laatsten tijd werd alhier een groote hoeveelheid sigaren aan de Duitschers verkocht. Door dezen werden de verkoopers bereidwillig ontvangen. Toen gisteren een zekere N. en B. zich wederom aan de grens bevonden, scheen daar plotseling verandering in gekomen te zijn; en wel in die mate dat zij werden achtervolgd door geweerkogels, echter zonder hen te treffen, zoodat genoemde heeren er nog met den schrik afkwamen. Wat van deze verandering de oorzaak is, is onbekend, doch het schijnt dat zij eenig wantrouwen koesteren. (Wij ontvingen een ongeveer gelijkluidend bericht van onzen correspondent te Luyksgestel, die meldt, dat zekere v.d. C. en L. door de Duitschers gearresteerd zijn en meegenomen. Red.)

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 Juni 1917.
Valkenswaard. Brand. Donderdagnamiddag brak er brand uit in de bergplaats van den heer Dijkstra, pianist, in eigendom toebehoorende aan den medebewoner M. van Nunen. Daar in de bergplaats veel brandhout was geborgen, sloeg de vlam zeer snel vooruit. Spoedig was er militaire hulp en publiek, alsmede de brandspuit, welke uitstekend werk verrichtte, zoodat de woningen gespaard bleven. Van genoemde D. was veel huisraad beschadigd, terwijl 150 mutsaards, een nieuwe wasmachine, een mooie pianokist enz. verbrand waren.
Een woord van lof mag zeker niet onthouden worden aan de beide sergeants de heeren H. Goossens en A. v.d. Donk, die door hunne offervaardigheid den brand in zijn voortgang wisten te stuiten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 Juni 1917.
Valkenswaard. Droevig. Gisteren is het 2½-jarig kind van den heer Ant. v. Helden in een kuip water gevallen. Toen de huisgenooten er bij kwamen was het reeds overleden. Het laat zich denken dat de droefheid der ouders groot is.

Meierijsche Courant. Zaterdag 30 Juni 1917.
Te Valkenswaard is gisteren een zekere van de L. plotseling dood gebleven. Zijn vrouw was dienzelfden dag met de processie mede naar Handel. Een droeve thuiskomst.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Juli 1917.
Valkenswaard. Hoort men tegenwoordig overal klachten van het stelen van aardappelen, ook hier werd vrouw V. bekeurd wegens het toeeigenen van aardappelen. Men zij dus gewaarschuwd.

Meierijsche Courant, Donderdag 19 Juli 1917.
Borkel en Schaft. Een slachtoffer van den draad. Deze week is alhier aan de grens in den loop van dit jaar het derde slachtoffer gevallen door den doodelijken draad, vermoedelijk een Belg die naar Holland wilde oversteken. Een pak inhoudende eenige kleederen had hij vooraf over de versperring geworpen waarna hij schijnt gestruikeld te zijn, daar hij met zijn hoofd tegen den draad was gevallen. Het hoofd was geheel verkoold.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Juli 1917.
Valkenswaard. Gister nacht bij het geweldige weder gepaard met hevige stortregens stond in de woning van H. C. alles in een oogwenk onder water. De Ed. Achtb. heer Burgemeester v. Hoorn, gewaarschuwd was spoedig ter plaatse en liet onmiddellijk eenige soldaten de brandspuit halen om het water weg te pompen. Door den gem. opzichter werd de rioleering nagezien, zoodat het na weinig tijds gelukte de woning te bevrijden van het overvloedige water. Een woord van lof voor het kranig optreden is niet misplaatst.
- Tot leden der graancommissie alhier zijn de volgende heeren benoemd: Th. Smets, H. Herthroys, F. v. Herk en H. Feijen.

Meierijsche Courant, Donderdag 26 Juli 1917.
Valkenswaard. 25 Juli. Toen gisteren de landbouwer J. Holzenbosch met eene kar rogge thuis kwam, was juist de school der Eerw. Zusters uit. Zooals gewoonlijk komen daar verschillende grootere jongens de kleintjes halen. De kar met rogge was halfweg de schuur gereden om uit de dorschen. Alhoewel de jongens nog van de kar waren weggejaagd bleek toch dat door een aanwezigen een sigaret of lucifer daaraan was gehouden, daar het stroo in brand kwam. De eigenaar vloog direct op de kar. Ongelukkigerwijze sloeg de kar op en geraakte hij onder de kar. Hoewel men direct er in slaagde hem te bevrijden bekwam hij eenige kleine brandwonden. Door spoedige hulp uit de buurt werd de brand gebluscht, nadat de helft der vracht verbrand was. Gelukkig dat spoedige hulp aanwezig was anders waren de schuur en nog meerdere perceelen in vlammen opgegaan. Een ernstige waarschuwing voor de ouders om na te gaan dat hunne kinderen geen lucifers in hun bezit hebben.

Meierijsche Courant, Dinsdag 31 Juli 1917.
Valkenswaard. Zaterdag j.l. werd door onze gemeentepolitie bij den molenaar A. v. P. het aanwezige graan (door particulieren daar gebracht om het te malen) in beslag genomen. Eene waarschuwing voor onze landbouwers om de getroffen maatregelen na te volgen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 31 Juli 1917.
Borkel en Schaft. Zondag middag circa twee uur ontlastte zich boven de gemeente een hevig onweer. Bliksemschichten doorkliefden onafgebroken het luchtruim, waarbij2 koeien en een vaars in de weide toebehoorende aan den landbouwer Th. Smets doodelijk werden getroffen. Het vee was verzekerd bij de assurantie van den N. C. Boerenbond.
- Zondag namiddag vijf uur had alhier de verplichte jaarlijksche vergadering plaats voor de leden der plaatselijke boerenleenbank. Nadat de vergadering door den voorzitter met den gebruikelijken groet was geopend werden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd alsmede het verslag van het afgeloopen jaar. Aan de beurt van aftreden waren de heeren Adr. Scheepers voorzitter, H. Moonen kassier en L. Claes, president van den raad van toezicht, die allen werden herkozen. Bovendien werd besloten tot aansluiting bij de boeren Hypotheekbank waarna de vergadering door den voorzitter met den gebruikelijken christelijken groet werd gesloten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 Augustus 1917.
Valkenswaard. 7 Aug. Heden had onder algemeene blijken van belangstelling de plechtige begrafenis plaats van den Weled. Zeergel. Heer Dr. Ant. Kauling.
Nadat Dr. Kauling met gunstig gevolg aan de Universiteit van Amsterdam zijn arts-examen had afgelegd toog hij naar het buitenland en werd te Freiburg met de hoogste onderscheiding die aan buitenlanders gegeven wordt (insigne cum laude) tot dokter in de medicijnen gepromoveerd. Lange jaren heeft hij zijne kunde gesteld in dienst van de bestrijding ter tuberculose en maakte daardoor naam tot ver over de vaderlandsche grenzen. Telken jare reisde hij naar Keulen tot bijwoning van den cursus, die aldaar in den vacantietijd voor practiseerende geneesheeren gegeven wordt. Aan zijne vermaarde geleerdheid paarde de overledene een kinderlijk geloof; hij was een trouwe zoon der Kath. Kerk en bezat een warm hart voor de armen en behoeftigen. Moge hij thans bij den barmhartigen God de vruchten plukken van zijn godsdienstig en werkzaam leven. Hij ruste in vrede.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Augustus 1917.
Borkel en Schaft. De Duitsche vliegmachine. Donderdagmoreg ca. half negen zweefde boven onze gemeente een vliegmachine van Duitsche nationaliteit. Door de wachtposten van Schaft en de Kluis werd het beschoten echter zonder resultaat waarna het koers zette in de richting Soerendonk en Leende. Des avonds half acht hoorde men alhier wederom het geronk van een motor in de richting grens. Op een kleine hoogte zag men een vliegmachine welke verscheidene zwerftochten maakte van af station Achel naar zinkfabriek Neerpelt, waarna het in de richting België verdween. Naar we vernemen werd langs de grens heel den nacht met zoeklicht gewerkt.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 Augustus 1917.
Valkenswaard. 13 Aug. Onze jaarmarkt kenmerkte zich door een buitengewone slapte. Weinig vee was aangevoerd, waaronder zeer weinig handel was. Er waren twee manden met biggen aanwezig, waarvan de prijzen varieerden van 5 tot 6 gulden. Weinig kramerijen waren aanwezig en deze maakten wegens de slapte nog weinig zaken.
- Zaterdag werd het personeel der firma v.d. Besselaar, stoomschoenfabrikanten, op gulle wijze onthaald, ter gelegenheid dat een der firmanten n.m. de heer H. v.d. Besselaar, in het huwelijk was getreden. Op aangename wijze werd de namiddag doorgebracht. Door genoemden heer werd eene speech gehouden over den groei en bloei van de fabriek, welke met een daverend applaus werd beantwoord. Moge de verstandhouding tusschen werkman en patroon zoo blijven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Augustus 1917.
Valkenswaard. De heer J. A. Somers alhier slaagde te Breda op het examen hoofdacte. Hem en zijne geachte familie van harte proficiat.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Augustus 1917.
Valkenswaard. Donderdagmiddag hiel de Coöp. Stoomzuivelfabriek "Hollandia" Valkenswaard eene algemeene ledenvergadering, in de zaal van den heer J. M. Berkers, waarvan de opkomst zeer bevredigend was. Door den voorzitter werd de vergadering geopend en na allen welkom te hebben geheeten werden door den secretaris de notulen der vorige vergadering voorgelezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Verder werd zonder hoofdelijke stemming het bestuur gemachtigd tot borgstelling bij de Centrale Boerenleenbank. Wat den ondermelk verkoop betreft, hierover werd geen besluit genomen doch zou getracht worden, zoo hoog mogelijke prijzen te verkrijgen.
Medegedeeld werd dat er voor particulieren zuivere zoete melk zoude worden verkrijgbaar gesteld à 13 cent per Liter. Nog werd medegedeeld dat er geen boter meer mocht uitgevoerd worden.
Verder werd door den voorzitter eene circulaire voorgelezen van het Hoofdbestuur van den Boerenbond, handelende over het gezonden protest aan de regeering. Verder niets meer aan de orde zijnde werd deze vergadering onder een woord van dank voor de trouwe opkomst door den voorzitter gesloten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Augustus 1917.
Valkenswaard. Vechtpartij. Hedenmiddag had alhier een ernstige vechtpartij plaats tusschen de militairen onderling. Een soldaat bekwam hierdoor een messteek in de zijde. De dader werd spoedig gearresteerd. Geneeskundige hulp was spoedig aanwezig, waarbij werd geconstateerd dat de toegebrachte steek niet levensgevaarlijk is.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 Augustus 1917.
Valkenswaard. 29 Aug. Gehoor gevende aan de circulaire van het Hoofdbestuur van de R. K. Werkliedenvereenigingen zal ook hier aan de werklieden worden verzocht eene algemeene H. Communie te houden op Zondag 2 September tot intentie van het welslagen van de vredesvoorstellen van Z. H. den Paus.
- De storm van gisteren heeft hier vele schade toegebracht. Verschillende boomen zijn omgewaaid en op sommige plaatsen moest in allerijl worden belemmerd, dat ze op de huizen vielen. Ook aan de boomgaarden is zeer veel schade toegebracht wegens het afvallen van onrijp fruit, waardoor menigeen die hiervan een zoet winstje dacht te maken, is teleurgesteld.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 September 1917.
Borkel en Schaft. Naar men verneemt werden dezer dagen een zevental Eerw. Paters Trappisten van de Abdij Achel en van Duitsche nationaliteit door de Duitsche overheid opgeroepen voor den krijgsdienst. Hoewel deze Paters thans op Hollandsch grondgebied vertoefden, hebben zij aan dezen oproep gehoor gegeven en hebben zij zich naar het front begeven, waar zij als verplegers dienst zullen moeten doen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 September 1917.
Valkenswaard. Gedurende den laatsten tijd kwam het veelvuldig voor dat de koeien in de weide werden gemolken. De politie schijnt nu de jeugdige daders op het spoor te zijn.
- Zaterdag j.l. werd alhier telegrafisch bericht ontvangen dat de uitvoer van tabak en sigaren verboden is.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 September 1917.
Valkenswaard. Roggelevering mislukt! 12 Sept. Gisteren was het hier inleveren van rogge. De boeren waren om 8 uur aan het station alhier aanwezig. Maar, o jammer voor onze boeren, er waren geen zakken aanwezig. Getelefoneerd werd en nog eens getelefoneerd, maar geen aansluiting. Telegrafisch werd bericht verzonden, waarop bericht werd ontvangen dat de zakken den 7en dezer waren verzonden. Eindelijk ten 12 uur togen de boeren weder opgeruimd met hunne rogge huiswaarts.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 September 1917.
Valkenswaard. 14 Sept. Op de gisteren te Eindhoven gehouden keuring van den landstorm 1900 en 1901 waren 30 personen aanwezig. Hiervan werden 14 personen ongeschikt bevonden; 3 personen waren niet verschenen.
- Zondag a.s. 16 September begint onze jaarlijksche kermis welke voor dit jaar 3 dagen zal duren. Bij die gelegenheid zal de harmonie Valkenswaards Muziekkorps Zondagvoormiddag een matinée geven op de kiosk, terwijl de harmonie Uitspanning na Arbeid des namiddags een uitvoering zal geven op de kiosk. De kasteleins wedijveren als het ware om de fijnste dansmuziek. De slagers hebben gezorgd voor een puik stuk vleesch, daar er c.a. 20 beesten, waaronder prachtige exemplaren, zijn geslacht en een elftal varkens. Luilekkerland …!!
Laten wij hopen dat deze dagen in gepaste vreugde en plezier mogen voorbijgaan; eenieder werke daartoe zooveel mogelijk mede.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 September 1917.
Borkel en Schaft. Als secretaris ter gemeente-secretarie alhier is benoemd de heer van Gent uit Beverwijk, thans beambte ter secretarie te Katwijk aan Zee.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 September 1917.
Valkenswaard. Door den Rijksveldwachter v.d. Hurk werd procesverbaal opgemaakt tegen J. W. ten eerste wegens dansmuziek houden zonder verlof, ten tweede wegens het in voorraad hebben van sterken drank ten derde wegens beleedigende worden van den caféhouder tegenover de politie.
- Gisteren werd de jonge juffrouw M. J. uit Borkel en Schaft per rijwiel alhier op de kermis aangereden door een auto. Het voorste wiel was heelemaal in elkander. De bestuurder van den auto had geene schuld, daar hij tijdig waarschuwde doch wegens de enorme drukte in het dorp door haar niet was gehoord.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 September 1917.
Valkenswaard. Op de Maandag j.l. gehouden hondenmarkt waren c.a. 15 stuks aangevoerd en een gelijk getal konijnen. De handel was dan ook zeer gering, alhoewel er toch een talrijk publiek aanwezig was.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 September 1917.
Valkenswaard. 20 Sept. Hedenvoormiddag werd ten nadeele van ’n zekeren L. uit Bergeyk een rijwiel ontvreemd, staande tegen het kantoor van den heer F. van Lanschot alhier. De dader is zooals gewoonlijk onbekend.
- Naar men ons mededeelt zal binnen enkele dagen op de bons der B., W. en Roggebroodkaarten meel en bloem verkrijgbaar worden gesteld, zoodat huismoeders wederom in de gelegenheid worden gesteld om zelf te bakken.
- Dinsdag j.l. togen vele huismoeders naar Eindhoven om inkoopen te doen. Door de Rijksambtenaren werden hiervan twee mantelcostuums ter waarde van 60 gulden in beslag genomen omdat een en ander niet voorzien was van een vervoerdocument. Men zij gewaarschuwd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 September 1917.
Borkel en Schaft. De doodelijke draad. Wederom heeft de draadversperring alhier nabij de Barriére een drietal slachtoffers geëischt, zijnde een man, vrouw en kind. ’t Is zeer treurig als men bedenkt, dat deze personen met betere vooruitzichten naar Holland wilde reizen om alzoo op den drempel van een beter tehuis het leven te moeten laten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 October 1917.
Valkenswaard. Brutale diefstal met inbraak. Zaterdagnamidd. tusschen 3 en 4 uur werd bij de Kinderen Peels, ’t Hoekje alhier diefstal gepleegd. Door het opschuiven van een zijraam is ingebroken en zijn verder alle kasten doorsnuffeld waarvan eene welke gesloten was werd opengebroken. Hierin bevond zich een doosje met geld, inhoudende briefjes van f 1, f 2,50 en eenig zilveren geld benevens eene beurs met eenig geld hetwelk totaal werd meegenomen. Een horloge en eenige gouden en zilveren sieraden zijn ongedeerd gelaten. Toch schijnt de dief gestoord te zijn geweest daar in de kast nog meer geld aanwezig was doch waarschijnlijk niet is opgemerkt. Direct werd aangifte gedaan bij de politie, die onmiddellijk een onderzoek instelde doch tot bij het afzenden van dit bericht was van den dader nog geen spoor. Toch schijnt het toe dat hier geen onbekenden hun slag hebben geslagen. De oudste dochter tevens huishoudster ging om 3 uur aardappels rooien en de andere inwoners waren deels op de fabriek tot 4 uur en deels ander werk verrichten zoodat juist op dat uur de woning gesloten was, van welke gelegenheid door den dief is gebruik gemaakt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 October 1917.
Valkenswaard. Door de Pl. Brandstoffencommissie alhier zijn de prijzen der steenkolen bepaald als volgt: Nootjes 2.75 per 100 K.G. en stukkolen 2.40 per 100 K.G.
- Zaterdag werd alhier gemeld dat een zekere K. uit Achel aan den electrischen draad was doodgebleven, nabij de Achelsche kluis.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 October 1917.
Valkenswaard. De tweede aanbesteding der klinkerwegen alhier nadert hare voltooiing. Een woord van lof tot den aannemer mag niet onthouden worden voor de nette afwerking. Het geheel geeft een aanzienlijk oog in ons dorp. Jammer dat we nu nog in de Egyptische duisternis verkeeren. Door de firma Gijrath en Bots wordt aan verschillende firmanten voor hare fabrieken bij gebrek aan petroleum electrisch licht geleverd, zoomede voor huiselijk gebruik. Naar wij vernemen zal door den heer A. v. P. eveneens aan verschillende fabrikanten electrisch licht geleverd worden. Een ware uitkomst was het wanneer vroeger een besluit was genomen ten opzichte van de Peel Centrale.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 October 1917.
Valkenswaard. 12 Oct. Een zekere v.d. O. uit Woensel, die eveneens in Woensel inbraak heeft gepleegd, heeft bekend den inbraak gepleegd te hebben bij de kinderen Peels alhier. Hij heeft zich aan meerdere diefstallen schuldig gemaakt, ook in Heeze, alwaar hij is overgegeven aan den Brigadecommandant. De Justitie zal voor zoo’n individu wel zorg dragen en hem onschadelijk maken.
- Heden werd door de commiezen alhier bekeurd Spr. Wegens vervoer van tabak.
- De heer W. de Natris heeft zijn ontslagname ingediend als lid der pl. Brandstoffencommissie alhier.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 October 1917.
Borkel en Schaft. Brievensmokkelaar gedood. Meldden wij voor een paar weken dat een persoon uit Achel het leven had gelaten aan de grens aan den doodelijken draad; nader verneemt men dat Jean C. uit Achel, laatstelijk woonachtig te Geldrop, het slachtoffer is geweest. C. wist zich door den draad te werken en maakte alzoo de reis van Holland naar België. Daar hij op zijne terugreis niet luisterde naar de waarschuwing der Duitsche schildwachten werd hij doodgeschoten. Vele brieven werden op het lijk gevonden en in verband hiermede is de heele familie C. te Achel, behalve de moeder en een klein kind gevangen genomen en weggevoerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 October 1917.
Valkenswaard. 22 Oct. De gisteren gehouden vergadering der R. K. Werkliedenvereeniging had weinig succes. De oprichting eener gaarkeuken schijnt in onze gemeente op het oogenblik weinig bijval te hebben. Door het bestuur is dan ook van dit plan afgezien.
- Gisteren vervoegden zich alhier 3 personen in de barak der Belgische geïnterneerden, verklarende dat zij door den electrischen draad uit België gekomen waren. Natuurlijk hadden zij trek in eenige versterkende levensmiddelen, welke hun uit vaderlandsliefde werden verstrekt. Nadat hun verschillende vragen werden gesteld over den toestand in België, kwam men tot de ontdekking dat zij niet uit België kwamen doch uit het vluchtelingenkamp te Uden en het plan hadden gehad om naar België terug te keeren. Begrijpelijkerwijze zal men hier scherpere maatregelen nemen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 October 1917.
Borkel en Schaft. Drama aan de grens. Hedennacht heeft zich wederom alhier aan de grens een vreeselijk drama afgespeeld. Een tiental vluchtelingen, allen van jeugdigen leeftijd, wilde door de versperring de reis van België naar Holland aanvaarden, waarbij vier personen het leven hebben gelaten. Drie lagen aan Hollandsche en een aan Belgische zijde van den draad. Nader verneemt men nog dat een Duitsche schildwacht vermoord op zijn post is gevonden, mogelijk in verband met dit feit zijn ook zooveel menschenlevens hedennacht alhier aan de grens nabij de Bariere te betreuren, want te groote spoed is zelden goed.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 October 1917.
Valkenswaard. Inbraak en diefstal. Wederom is hier diefstal gepleegd bij H. Davids langs den Rijksweg Valkenswaard-Eindhoven. Door een opgeschoven raam is ingebroken, terwijl de vrouw zich achter het huis bevond, en wel ’s middags c.a. 3.30. Er werd een bedrag van 50 gulden en een gouden ring ontvreemd. Direct werd de Rijkspolitie in kennis gesteld die onmiddellijk een onderzoek instelde, doch tot heden is de dader onbekend.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 October 1917.
Valkenswaard. 29 Oct. Gisterenavond c.a. tien uur kwam uit N.W.-richting een vliegmachine over ons dorp. Zij snorde verder in Westelijke richting tot het op een gegeven oogenblik zuidwaarts vertrok in de richting België. De nationaliteit kon men niet vaststellen doch waarschijnlijk is het een Duitsche geweest daar het in de richting België verdween. Duidelijk kon men hier nog zien dat aan de grenzen zoeklichten werden opgelaten.
- De rijksambtenaar G. Swinkels verificateur aan het station alhier, is als zoodanig benoemd te Eindhoven.
- Heden waren op het gemeentehuis alhier bons verkrijgbaar voor regeeringsleer. In aanmerking kwamen voor ditmaal degenen die niet in den Hoofdelijken Omslag zijn aangeslagen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 November 1917.
Valkenswaard. 2 November. Gisteren avond omstreeks 8 uur kwam een zekere v. K. alhier woonachtig, in beschonken toestand thuis. De vrouw niet thuis treffende, nam hij zijn soldatengeweer en laadde het met scherpe patronen en loste daarna eenige schoten links en rechts, doch gelukkig zonder iemand te treffen. Direct werd de politie gewaarschuwd, die onmiddellijk ter plaatse was. Deze nam het geweer in beslag, zette hem in den amigo en maakte proces-verbaal.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 November 1917.
Valkenswaard. Groote brand. 23 Nov. Heden morgen circa 6 uur werd door de militairen alarm geblazen en tegelijkertijd hoorde men de brandklok. Eenieder liep naar buiten en hoorde men allerwege brand roepen. Spoedig ontwaarde men dat de sigarenfabriek van de firma Hoekx en Maas in lichte laaie stond. Door den militairen overste werden spoedig maatregelen genomen. De vlammen namen zeer snel toe, doch door de ijverige militairen was spoedig een groote hoeveelheid tabak enz. in veiligheid gebracht. De brandspuit was ook spoedig ter plaatse, zoodat de aangrenzende gebouwen gespaard bleven, terwijl de fabriek geheel uitbrandde.
Door bovengenoemde firma zullen maatregelen genomen worden om het geheele personeel, omvattende 150 arbeiders(sters) weder spoedig aan het werk te doen gaan.
Oorzaak van den brand onbekend. Assurantie dekt de schade.
- De alhier heerschende mazelen nemen nog steeds toe. Gelukkig echter zijn nog geen sterfgevallen te betreuren. Laten wij hopen, dat het hierbij mag blijven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 December 1917.
Valkenswaard. Brutale praktijken. 27 Nov. Bij den winkelier A. v.d. D. te Valkenswaard kwamen twee personen, die onder de meest mogelijke geheimzinnigheid een wit, glimmend plaatje te koop aanbood. Echt platina! De winkelier meende een kooper te kunnen aanwijzen en deed die waarschuwen. De bewuste liefhebber, de heer P. J. P. te Valkenswaard ging voorloopig op de gevraagde som – f 5000 – in en deponeerde die bij den winkelier, die tevens het platina plaatje bewaarde. Tegen den avond zou P. terugkomen en definitief zeggen of de koop gesloten was. Hij bleef echter wat lang uit naar den zin der vreemdelingen, die den winkelier toen vroegen, de 5000 gulden alvast af te geven, dan kon hij het platina plaatje in pand houden, want ze wilden wel eens even ’t dorp zien. De gelukkige kooper kwam intusschen even later het plaatje halen, doch de vreemdelingen kwamen niet terug.
Toen kreeg men achterdocht. Een onderzoek van het plaatje in het laboratorium der Philipsfabrieken te Eindhoven heeft uitgemaakt, dat het een vrijwel waardeloos wit metalen plaatje is.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 December 1917.
Valkenswaard. 3 Dec. Gisteren ontstond bij den caféhouder M. Loos een begin van brand. Daar het spoedig ontdekt werd en het vuur met vereende krachten spoedig gebluscht werd, was de schade niet groot. Assurantie dekt de schade.
- Zaterdag kwam uit de richting Borkel een vliegmachine en vloog zuidelijk over onze gemeente. Blijkbaar meende hij in de vloeiweide te dalen, doch vloog weder verder over Bruggerhuizen in eene Oostelijke richting verder.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 December 1917.
Valkenswaard. Hedenmiddag kregen de kinderen aan de oude school vacantie wegens gebrek aan steenkolen. Naar wij vernemen zal echter door de Brandstoffencommissie eerstdaags hierin voorzien worden, zoodat de kinderen dan wederom de vacantie zullen moeten missen.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 December 1917.
Borkel en Schaft. Daar wegens hoogen ouderdom door den EdelAchtb. Heer Th. van Hout ontslag is aangevraagd als wethouder dezer gemeente is op de laatst gehouden vergadering van den gemeenteraad gekozen, als wethouder de heer Adr. Scheepers.

Meierijsche Courant, Maandag 31 December 1917.
Valkenswaard. Te ’s-Gravenhage slaagde op het gehouden examen Beginselen der Handelskennis o.a. de heer G. H. Wolters alhier. Proficiat.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007